شهر پاکیزه
رعایت نکردن نظافت، نوعی کفران نعمته
رعایت نکردن نظافت، نوعی کفران نعمته

پاکیزه نگاه داشتن شهر، یعنی حفظ امانت خدا، یعنی شکرگزاری.\sنظافت از ایمان است، دقت کرده اید در عزاداری های سید الشهدا، در کنار ایستگاههای صلواتی تلی از ظروف یکبار مصرف به چشم میخوره، ما مسلمانیم.... نظافت را رعایت کنیم...

نا مشخص